ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΕΘΝΑΡΧΙΑ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β ΄ ΑΔΙΚΑ ΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ . ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΟΜΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Ο ΕΘΝΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΡΑΤΗ Η ΡΩΜΕΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

KING CONSTANTINE ΙΙ EXTRACTED OF HIS THRONE UNFAIRLY . BUT ALWAYS REMAIN THE NATIONAL LEADER. THE NATIONAL ROLE OF THE KING IS INDEPENDENT FROM THE HEAD OF THE STATE. KING IS ALWAYS THE FATHER OF THE NATION. WITH MONARCHY BECOME VISIONABLE THE ROMAN FOLLOWING OF THE GREEK NATION.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΥΡΕΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   ΘΥΡΕΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΜΟΥ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΞΟΧΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α'


 King_Constantine_Ι_of_Greece,_1914,_by_Laszlo


ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΑ ΦΥΡΣΤΜΠΕΡΓΚ ΣΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1913)

«Επ΄ ευκαιρία χθεσινής δεξιώσεως εν τη Γαλλική πρεσβεία μου είπεν η Α.Μ. ο Ελλην Βασιλεύς Κωνσταντίνος ότι προ 8 περίπου ημερών ρώτησε τον κ. Βενιζέλον τι θα έκαμνεν εάν (ο Βασιλεύς) ηρνείτο να δώση διαταγή εις τα εν Ηπείρω ευρισκόμενα στρατεύματα να εκκενώσουν τα υπ΄ αυτά εδάφη. Ο Βενιζέλος απήντησεν ότι θα υπέβαλε την παραίτησίν του. Εν συνεχεία ο Βασιλεύς είπεν εις τον Βενιζέλον ότι κατόπιν της τελευταίας αποφάσεως των Δυνάμεων, αποφάσεως την οποίαν δεν ημπορεί να αποδεχθή, έχει συλλάβει το εξής σχέδιον: Θα παραιτηθή υπέρ του υιού του Γεωργίου και μεταβαίνων εις την Ηπειρον, μετά την εκκένωσίν της υπό των ελληνικών στρατευμάτων, θα τεθή επί κεφαλής των ανταρτών διά να υπερασπίση την χώραν κατά του ξένου ζυγού. Ο κ. Βενιζέλος, εν τη προσπάθειά του να αποτρέψη την Α. Μεγαλειότητα από την ιδέαν αυτήν, επέστησε την προσοχήν του Ανακτος, επί του ότι εκ του εν λόγω σχεδίου δεν θα προέκυπταν μόνο επιπλοκαί εις τα Βαλκάνια – επέμβασις της Σερβίας κτλ – αλλά θα ηδύνατο να προέλθη εξ αυτού τελικώς και ένας Ευρωπαϊκός Πόλεμος.
Η Α. Μεγαλειότης μου ετόνισεν – συνεχίζει ο επιτετραμμένος της Αυστρίας – ότι γνωρίζει πολύ καλώς, ότι το ως άνω σχέδιον δεν είναι δυνατόν να είναι σχέδιον ενός ρεαλιστού πολιτικού. Εξ άλλου θα απετέλει δι΄ αυτόν μιαν σκληράν απόφασιν να εγκαταλείψη οικογένειάν, Θρόνον – τα πάντα. Αλλά το να σπεύση εις βοήθειαν της Ηπείρου ανταποκρίνεται εις τα αισθήματά του και την βαθυτάτην πεποίθησιν.
Ο πρίγκηπας Φύρστμπεργκ προσθέτει ότι είπε στον Κωνσταντίνο:
– Μεγαλειότατε! Η θέσις του Βασιλέως είναι επικεφαλής του Εθνους και όχι εις τα άξενα βουνά της Ηπείρου!
Επιτέλους, ουδείς είναι αναντικατάστατος μπροστά στην πατρίδα, ούτε ακόμη και εγώ, πρώτα η Ελλάς, απάντησε περήφανα ο Κωνσταντίνος!

 https://vorioipirotes.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου